Hudobnici.sk - Tvoj svet hudby

Základný profil

škola: Katedra hudobnej výchovy PdF UK Bratislava

Domovské mesto: Bratislava
Krajina: Slovensko
Študijné odbory

Hudobná výchova ako samostatný štúdijný program, hudobná výchova v kombinácii

Umelecké telesá

Collegium Musicum

Vyučované nástroje

spev, hra na hudobnom nástroji (klavír, husle, priečna a zobcová flauta, akordeón, gitara...)

Presná adresa

Šoltésovej 4, 811 08 Bratislava

Kontakty

gubka@feduuniba.sk, gajdosova@fedu.uniba.sk