Hudobnici.sk - Tvoj svet hudby

Expertný profil

škola: Konzervatórium Košice

Domovské mesto: Košice
Krajina: Slovensko
Študijné odbory

hudba, spev, tanec, hudobno-dramatické umenie

Umelecké telesá

Symfonický orchester, Akordeónový orchester, Brass orchester. Bližšie informácie o týchto orchestroch v sekcii Vážna hudba.

Presná adresa

Timonova 2, 04203 Košice

Kontakty

Riaditeľstvo: tel/fax: +421/55/622 20 92, email: k

Stručná história

10.10.1951 - bolo v zmysle výnosu Povereníctva školstva, vied a umení č. 105.056/51-V/3 zriadené Pedagogické oddelenie pre prípravu kandidátov učiteľstva hudby pri Hudobnej škole v Košiciach;
1951-55 riaditeľom školy bol Ernest Husár;
09.1955 škola presťahovaná do priestorov na Leninovu ul. 93
1955-61 riaditeľkou školy bola Irena Koreňová;
1.04.1956 - zriadená Vyššia hudobná škola pre vzdelávanie učiteľov
hudobných škôl;
1.09. 1959 - zriadené Štátne konzervatórium;
1960 Štátne konzervatórium začlenené do sústavy stredných
odborných škôl poskytujúcich úplné stredné a v pomaturitnom
cykle vyššie odborné vzdelanie;
1961-75 riaditeľ školy PhDr. Teodor Hirner;
1976-86 riaditeľ školy PhDr. Štefan Merešš, CSc.;
1986-91 riaditeľ školy PhDr. Matej Lengyel;
1991-94 riaditeľ školy Mgr. Štefan Čurilla;
1994- riaditeľ školy MgA. Bartolomej Buráš
1998 škola sa presťahovala na Timonovu 2 (tu sídli riaditeľstvo
školy, vyučujú sa teoretické a niektoré individuálne
predmety)a na Moyzesovu 44 (kde sa vyučujú odborné predmety)

Webstránka: www.hudobnici.sk/vzdelavanie